Dzień dzisiejszy wolnomularstwa

alegoria wolnomularza - człowiek kształtujący sam siebieWspółczesne wolnomularstwo jest ruchem filozoficzno-społecznym, odwołującym się do dawnych tradycji, sięgających czasów wczesnośredniowiecznych. Jego celem jest poprawa bytu Ludzkości, a drogą prowadzącą ku temu celowi - wewnętrzne doskonalenie jednostki (wolnomularza). W swoich działaniach, wolnomularstwo odwołuje się do szeregu dawnych znaków i alegorii, związanych przede wszystkim ze sztuką budowlaną. I tak na przykład, każdy z wolnomularzy jest symbolicznym Kamieniem Nieociosanym, który wymaga pracy i szlifowania, aby osiągnąć właściwy kształt.

Wolnomularz

wolnomularz amerykański w stroju lożowymWolnomularz (mason) to każdy człowiek wolny i dobrych obyczajów, który przeszedł inicjację wolnomularską (podniosły i uroczysty sposób przyjmowania do Loży). Podczas oficjalnych spotkań, wolnomularze występują w tradycyjnych strojach, których najbardziej rozpoznawalnym elementem jest fartuszek (często bogato zdobiony) i rękawiczki. W niektórych sytuacjach wolnomularze noszą specjalne szarfy i tzw. sotouary (ozdobne kołnierze, związane z pełnieniem funkcji oficerskiej), a nawet szpady.

Podstawowym zadaniem wolnomularza jest praca nad sobą, wzmacnianie idei Równości, Wolności i Braterstwa, wspieranie słabszych oraz pomoc Braciom i Siostrom.

Wolnomularz ma szczególny obowiązek wykazywać się uczciwością, odwagą osobistą oraz przestrzeganiem prawa.

Loża

wnętrze polskiej loży masońskiejWolnomularze (masoni) spotykają się w Lożach, w których podejmowane są dyskusje na tematy filozoficzne, społeczne, naukowe i symboliczne. Dyskusje te prowadzone są zgodnie z ceremoniałem, który nazywany jest rytuałem. Określa on między innymi, kto w danej chwili może poprosić o głos, jak wygląda wystrój Loży, jak powinni być ubrani wolnomularze

Rytuał prac związany jest blisko z tzw. rytem (czyli specyficzną tradycją wolnomularską, charakteryzującą się m.in. rozłożeniem akcentów w filozofii wolnomularskiej). Każda Loża może pracować w określonym Rycie (a niektóre z nich, jak Loża Gwiazda Morza, mają prawo do kilku rytów). Najbardziej znane współczesne ryty to Ryt Szkocki Dawny i Uznany (ryt filozoficzny, odwołujący się przede wszystkim do symboliki judeochrześcijańskiej) oraz Ryt Francuski (ryt laicki, podkreślający społeczny, obywatelski i kulturotwórczy charakter wolnomularstwa).

Wolnomularstwo anglosaskie i romańskie

Wbrew spiskowym teoriom, wolnomularstwo nie jest ruchem jednolitym, ani centralnie zarządzanym. Loże cieszą się bardzo dużą autonomią. Niektóre z nich należą do struktur wyższego szczebla (tzw. obediencji), inne zaś pozostają zupełnie niezależne. We współczesnej masonerii można wyróżnić zasadniczo dwa odłamy:

Wolnomularstwo typu anglosaskiego - tradycjonalistyczne, konserwatywne, do którego należeć mogą wyłącznie mężczyźni i to tylk ci, którzy zadeklarują wiarę w istnienie Boga. Obediencje typu anglosaskiego najczęściej nazywane są Wielkimi Lożami. Dewizą wolnomularstwa typu anglosaskiego jest WIARA - FILANTROPIA - NADZIEJA (Faith-Charity-Hope). W Polsce działa tylko jedna obediencja tego typu: Wielka Loża Narodowa Polski.

Wolnomularstwo typu romańskiego (liberalnego) - z założenia jest adogmatyczne, należeć mogą mężczyźni i kobiety na równych prawach; nie jest wymagana wiara w Boga (masonem może zostać osoba wierząca, ateista lub agnostyk). Obediencje typu liberalnego najczęściej nazywane są Wielkimi Wschodami. Dewizą wolnomularstwa typu anglosaskiego jest WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERESTWO. W Polsce działają: Międzynarodowy Zakon Mieszany Le Droit Humain, Wielki Wschód Polski, Wielki Liberalny Wschód Polski, Wielka Loża Kultur i Duchowości, Wielka Żeńska Loża Francji oraz loże niezależne.